Skip to main content

Capella Lounge’s salgs- og leveringsbetingelser

1. Anvendelse og anvendelsesområde

1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser (herefter “Betingelser”) finder anvendelse mellem Capella Lounge ApS (CVR-nr. 30176693) (herefter “Sælger”) og køber (herefter “Køber”), medmindre Sælger udtrykkeligt og skriftligt har accepteret at fravige disse Betingelser. Betingelserne gælder for alle ydelser (uanset beskaffenhed), som Sælger skal levere eller leverer til Køber (herefter samlet “Leverancen”).

2. Aftaleindgåelse og aftalegrundlag

2.1 Der foreligger ingen gyldig aftale mellem parterne, førend begge parter har underskrevet en Aftale. Aftalegrundlaget består af Aftalen (inklusive Sælgers endelige tilbud) og Betingelserne. Såfremt der er uoverensstemmelser mellem Aftalen og Betingelserne, har Aftalen forrang for Betingelserne.

3. Priser

3.1 Priser i Aftalen er inkl. moms, afgifter og transport- og leveringsomkostninger samt installation/montering, medmindre andet udtrykkeligt er angivet. Sælger forbeholder sig at ændre prisen, hvis der sker væsentlige ændringer i told, skatter, afgifter, valutakurser el.lign, eller hvis jordbunden er uegnet til umiddelbar etablering af evt. fundament ved brug af jordspyd.

4. Levering og risiko

4.1 Sælger leverer Leverancen til den i Aftalen angivne leveringsadresse.

4.2 Leverancen, eller dele heraf, leveres i Sælgers standardemballage.

4.3 Såfremt Leverancen, eller dele heraf, forringes, beskadiges eller bortfjernes efter levering er dette Købers risiko. Køber opfordres til at sikre sig, at Køber har tegnet relevante forsikringer.

5. Leveringstid, forsinkelse og forsinkelsesansvar

5.1 Den forventede leveringstid er angivet i Aftalen. Sælger påtager sig intet ansvar for at overholde de angivne leveringstider, idet de angivne leveringstider alene er anslåede. Hvis forsinkelsen overstiger 60 dage, kan Køber dog vælge at give Sælger et skriftligt varsel til at afslutte Leverancen. Hvis Leverancen ikke er afsluttet inden udløbet af nævnte frist, er Køber berettiget til at afslutte samarbejdet mod alene at betale Sælger forholdsmæssigt for den del af Leverancen, der er leveret. Parterne har herefter ikke yderligere misligholdelsesbeføjelser eller krav mod hinanden, ej heller på erstatning, og Køber kan frit vælge en anden samarbejdspartner til at færdiggøre Leverancen for Købers regning.

5.2 Sælger tager desuden forbehold for forsinkelse, som skyldes strejke, lockout, brand, vejrforhold, sygdom og epidemier, regeringsindgreb eller -anbefalinger, force majeure eller forsinkelse af (under)-leverancer eller uforudsete forsinkelser i fabrikationen. I tilfælde af forsinkelse, som skyldes sådanne forhold, er køber ikke berettiget til at gøre misligholdelsesbeføjelse gældende.

6. Betalingsbetingelser

6.1 Betalingsfristerne er som angivet i Aftalen.

6.2 Sælger forbeholder sig ejendomsretten over Leverancen, indtil betaling er sket. Såfremt Køber ikke opfylder sine betalingsforpligtelse, har Sælger ret til at tage Leverancen tilbage.

6.3 Såfremt Køber ikke betaler rettidigt, er Sælger berettiget til at beregne sig morarente med 1 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen. Sælger kan endvidere udnytte sine almindelige misligholdelsesbeføjelser og/eller tilbageholde Leverancen helt eller delvist. Sælger beregner sig et rykkergebyr på kr. 100 for hver rykker, som Sælger sender til Køber.

7. Mangler, mangelsansvar og produktansvar

7.1 Såfremt der er mangler ved Leverancen, som Sælger er ansvarlig for, afhjælper Sælger manglen inden rimelig tid. Køber har ikke andre misligholdelsesbeføjelser, hvis Sælger afhjælper fejlen/manglen. Sælger kan ikke gøres ansvarlig for direkte eller indirekte skade eller tab. Såfremt Sælger uanset det foranstående måtte ifalde et ansvar, kan dette i intet tilfælde overstige 25% af prisen for Leverancen.

7.2 Sælger er ikke ansvarlig for mangler eller forhold, der skyldes, at Køber ikke har overholdt foreskrevne/anbefalede serviceringer/vedligeholdelse/eftersyn. Ændringer ved Leverancen, der skyldes almindeligt slid og ælde, udgør ikke mangler.

7.3 Sælger er alene ansvarlig for produktansvar i henhold til dansk rets ufravigelige regler.

8. Reklamation

8.1 Køber er forpligtet til straks ved levering og endelig aflevering at kontrollere, at Leverancen er i overensstemmelse med, hvad parterne har aftalt.

8.2 Indeholder Leverancen fejl eller mangler, er Køber forpligtet til at reklamere inden rimelig tid efter, at fejlen/manglen er konstateret eller burde være konstateret. I tillæg til det foranstående gælder, at reklamation i henhold til dette punkt under alle omstændigheder skal være fremsat senest 2 år fra levering af Leverancen. Foretages reklamationer ikke i henhold til det foranstående, har Køber fortabt retten til at gøre krav gældende over for Sælger.

8.4 Hvis Kundes reklamation ikke løser forholdet, kan Kunden klage til Håndværkets Ankenævn. Klageformular findes på
hvanke.dk.

9. Værneting og lovvalg

9.1 Uoverensstemmelser i anledning af disse salgs- og leveringsbetingelser samt disses fortolkning skal afgøres i først
instans ved Københavns Byret under anvendelse af dansk ret. Domme kan ankes i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.